Awayy

   Gypsy-chick journeys   

                                                            Ellensburg * 2015